0
Sluiten

Categorieën

Filters

  Algemene voorwaarden

  Algemene voorwaarden webshop Style for Homes BV

  Inhoud

  1. Definities
  2. Toepassingsgebied algemene voorwaarden
  3. Bestellen, aanbod en aanvaarding
  4. Herroepingsrecht
  5. Prijzen en betalingsvoorwaarden
  6. Leverings- & verzendvoorwaarden
  7. Aansprakelijkheid voor gebreken - consument
  8. Aansprakelijkheid voor gebreken - niet consument
  9. Toepasselijk recht, bevoegde rechter

  Bijlage A. Informatie betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht

  Bijlage B. Modelformulier voor ontbinding / herroeping

  1. Definities

  In deze voorwaarden worden de navolgende definities gehanteerd.

  • Verkoper: Style for Homes BV, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 58130217 en gevestigd aan de Robert Schumandomein 2 te Maastricht.
  • Webshop: de digitale omgeving van Style4Walls.com waarmee verkoper goederen/diensten aanbiedt aan klanten. Klanten kunnen via deze digitale omgeving bestellingen plaatsen en zo goederen/diensten afnemen van verkoper. Via deze digitale omgeving c.q. website kan eveneens contact worden gezocht met de verkoper door de consument.
  • Klant: een consument of ondernemer die diensten of producten afneemt van of via de webshop.
  • Consument: een natuurlijk persoon, die handelt voor doeleinden buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit.
  • Ondernemer: iedere natuurlijke persoon of iedere rechtspersoon of iedere (personen)vennootschap die handelt in het kader van haar uitoefening van een beroep of bedrijf.
  • Dag: kalenderdag.
  • Bedenktijd: de termijn van 14 dagen waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
  • Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd van 14 dagen af te zien van de overeenkomst op afstand.
  • Producten: de producten die worden aangeboden via de webshop.
  • Diensten: de diensten die via de webshop worden aangeboden.
  • Account: de account die de klant kan aanmaken voor het gebruik van de webshop.
  • Bestelformulier: het in de webshop geïntegreerde online bestelformulier waarmee de klant een bestelling kan plaatsen.
  • Bestelling: een bestelling van de klant die via de webshop wordt geplaatst. Een bestelling geldt als bindend aanbod van de klant, hetgeen nader wordt gespecificeerd in artikel 3 van de onderwerpelijke voorwaarden.

  2. Toepassingsgebied algemene voorwaarden

  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen of/en bestellingen die klanten doen of plaatsen via de webshop.
  • Door aanvaarding van de onderhavige set algemene voorwaarden geeft de klant zijn uitdrukkelijke toestemming aan de verkoper om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk zijn om de bestelde producten en/of diensten te leveren.
  • De klant geeft tevens expliciete toestemming tot verzameling, verwerking en analysering van zijn (persoons)gegevens, zoals deze zijn opgenomen in het privacybeleid van de verkoper. Een klant kan zijn verleende toestemming te allen tijde intrekken door zijn account te verwijderen.
  • De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij anders wordt overeengekomen.

  3. Bestellen, aanbod en aanvaarding

  • De in de webshop getoonde product- en dienstomschrijvingen vormen geen bindend aanbod van de verkoper, maar dienen ertoe de klant uit te nodigen om een bindend aanbod te doen.
  • De klant doet via het plaatsen van een bestelling een bindend aanbod. Dit aanbod wordt bindend nadat de klant geselecteerde goederen en/of diensten in de virtuele winkelmand heeft gelegd en de digitale bestelprocedure heeft doorlopen/heeft afgerond.
  • De verkoper kan de bestelling van de klant binnen zeven dagen aannemen:
  1. door de klant een opdrachtbevestiging of een opdrachtbevestiging in tekstvorm (zoals bijvoorbeeld fax of e-mail) te zenden, en/of;
  2. door aan de klant de bestelde artikelen te leveren, en/of;
  3. door de klant om betaling te verzoeken na afgifte/levering van een bestelling.
  • Een overeenkomst tussen de verkoper en de klant komt tot stand als is voldaan aan één van de hierboven genoemde voorwaarden uit artikel 3.3. Neemt de verkoper de bestelling van de klant niet aan binnen de genoemde termijn van 7 dagen, dan geldt dit als afwijzing van de bestelling.
  • De termijn van de verkoper om een bestelling te aanvaarden eindigt op het einde van de zevende dag na het verzenden van de bestelling.
  • Als de verkoper buiten de termijn van zeven dagen alsnog voldoet aan een van de voorwaarden uit artikel 3.3. komt alsnog een overeenkomst tot stand, doch enkel indien de klant niet binnen drie dagen na de in die casu toepasselijke voorwaarde uit 3.3. te kennen geeft dat hij van de bestelling afziet. Dit artikellid ziet enkel op de situatie waarin de verkoper niet een bestelling aanvaardt op een wijze zoals genoemd in artikel 3.3. binnen zeven dagen.
  • Het proces van leveren en onderhouden van klantencontacten geschiedt per e-mail en automatische bestelafwikkeling. De klant dient er zodoende voor te zorgen dat deze een juist e-mailadres opgeeft bij de bestelling. De klant moet er tevens voor zorgdragen dat eventuele SPAM-filters de bestelling of daarmee samenhangende berichten niet blokkeren.
  • Teneinde de bestellingen te kunnen leveren, dient verkoper persoonsgegevens van klanten te verzamelen, te verwerken en te analyseren. In het privacybeleid wordt informatie gegeven over de wijze waarop de verzamelde persoonsgegevens en de andere gegevens worden gebruikt. Tevens worden in het privacybeleid de gebruiksdoeleinden uiteengezet. Het privacybeleid is onlosmakelijk verbonden met onderhavige algemene voorwaarden en is te raadplegen op de website van de webshop.
  • De verkoper zal ervoor zorgdragen dat het geleverde voldoet aan de overeenkomst, een en ander zoals bepaald in artikel 7:17 BW.

  4. Herroepingsrecht

  • De bepalingen uit dit artikel zijn uitsluitend van toepassing voor klanten die consument zijn. Waar in dit artikel de consument of klant wordt aangehaald, wordt bedoeld de klant die consument is.
  • De consument kan bij een overeenkomst die ziet op de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen gebruik maken van het herroepingsrecht. Deze termijn vangt aan zodra de consument het product heeft ontvangen.
  • Als de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht zijn de retourkosten voor rekening van de klant. Om deze service zo goed mogelijk te kunnen aanbieden, wordt de klant verzocht om de producten in de originele verpakking met de complete inhoud en in een zoveel mogelijk ongebruikte staat terug te sturen. Het retouradres is terug te vinden op de website en bijlage A bij de onderwerpelijke algemene voorwaarden.
  • De bedenktijd van 14 dagen ter zake afgenomen diensten via de webshop vangt aan vanaf de dag waarop de overeenkomst tot stand komt.
  • Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals dat in een winkel mogelijk is.
  • De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in artikel 4.5.
  • De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de verkoper hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.
  • Voor meer uitleg over het herroepingsrecht wordt verwezen naar bijlage A bij deze algemene voorwaarden. De consument kan bij het gebruikmaken van het herroepingsrecht het Europese Modelformulier gebruiken, dat is bijgevoegd als bijlage B bij deze algemene voorwaarden.

  5. Prijzen en betalingsvoorwaarden

  • De door de verkoper in de webshop aangegeven prijzen zijn totaalprijzen en zijn inclusief de wettelijke omzetbelasting. Eventuele afleverings- of verzendkosten worden in de betreffende productbeschrijvingen separaat aangegeven.
  • In geval van leveringen naar landen buiten de Europese Unie komen in bepaalde gevallen extra kosten voor de klant. Niet uitsluitende voorbeelden daarvan zijn kosten voor geldtransacties door financiële dienstverleners (zoals bepaalde vergoedingen voor overschrijving en valutaconversie) of invoerrechten en belastingen (zoals douanekosten).
  • De klant zal gebruikmaken van één van de betalingsmogelijkheden die wordt aangeboden via de webshop. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of algemene voorwaarden, dienen de door de klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het plaatsen van de bestelling of, indien de klant consument is, binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn.
  • Wanneer de klant kiest voor vooruitbetaling als wijze van betaling, dient het bedrag onmiddellijk na afsluiting van de bestelling te worden voldaan.
  • In geval van keuze voor de betalingsmethode PayPal verloopt de betaling via de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.a. r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg overeenkomstig de toepasselijke gebruiksvoorwaarden van PayPal.
  • Bij keuze voor de betalingsmethode iDEAL machtigt de klant zijn bank, die bij het iDEAL-betalingssysteem is aangesloten, om de betaalopdracht uit te voeren. Na de machtiging voor deze betaalopdracht wordt het factuurbedrag van de rekening van de klant afgeschreven en naar de rekening van de verkoper overgeschreven. De verkoper wordt onmiddellijk geïnformeerd over de geslaagde betaling.

  6. Leverings- & verzendvoorwaarden

  •  Voor zover niet anders overeengekomen vindt de levering van goederen plaats via verzending aan het door de klant opgegeven afleveradres. Bepalend voor de afwikkeling van de transactie is het tijdens de bestelling aangegeven adres van levering. Indien wordt gekozen voor de betalingsmethode PayPal is echter het adres bepalend dat de klant tijdens de betaling bij PayPal aangeeft.
  • Bij goederen die door een expediteur worden geleverd, worden de goederen geleverd tot aan de openbare weg die zich het dichtst bij het leveradres bevindt, voor zover uit de verzendinformatie van de online-shop van de verkoper niet iets anders blijkt en voor zover niet iets anders is overeengekomen.
  • Als de transportonderneming de verzonden goederen terugstuurt naar de verkoper omdat aflevering bij de klant niet mogelijk was, draagt de klant de kosten voor de niet geslaagde verzending. Dit geldt niet wanneer de klant geen verwijt treft ten aanzien van de mislukte bezorging of wanneer hij tijdelijk verhinderd was om de levering in ontvangst te nemen, tenzij de verkoper de levering binnen een redelijk geachte termijn heeft aangekondigd.
  • Om logistieke redenen is het helaas niet mogelijk om bestellingen zelf af te halen.

  7. Aansprakelijkheid voor gebreken - consument

  • De bepalingen uit dit artikel regarderen enkel klanten die consument zijn.
  • De consument moet enig gebrek aan een gekocht product binnen twee maanden na ontdekking daarvan schriftelijk melden aan de verkoper. De verjaringstermijn voor klachten inzake gebreken bedraagt twee jaar vanaf ontdekken van het gebrek.
  • De aansprakelijkheid van de verkoper is beperkt tot het bedrag of de bedragen waarop de door verkoper afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, met inbegrip van het eigen risico dat de verkoper in verband met deze verzekering draagt. In het geval de aansprakelijkheid niet door de verzekering wordt gedekt, is deze de schade beperkt tot het aankoopbedrag van de betreffende bestelling. Verkoper is niet gevrijwaard wanneer de schade is veroorzaakt door opzettelijk handelen of bewuste roekeloosheid van de verkoper.
  • De verkoper is eveneens niet aansprakelijk voor eventuele gevolgschades die door een gebrek aan geleverde diensten of producten wordt veroorzaakt. Het verzekeren tegen deze aansprakelijkheid omvat een dermate hoge premie welke als gevolg heeft dat de verkoper niet langer marktconforme prijzen kan aanbieden.
  • Indien er sprake is van een gebrek als bedoeld in afdeling 3 van titel 3 van Boek 6 BW, dan is de verkoper niet aansprakelijk voor de schade zoals bedoeld in die afdeling, tenzij:
   1. de verkoper het veiligheidsgebrek kende of behoorde te kennen;
   2. wanneer de verkoper de afwezigheid van het gebrek heeft toegezegd of;
   3. indien het gebrek door schade aan een andere zaak zoals bedoeld in BW 6:190 vermogensschade van minder dan 500,- euro heeft veroorzaakt.

  8. Aansprakelijkheid voor gebreken - niet consument

  • Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid is verkoper niet aansprakelijk voor schade welke wordt veroorzaakt door gebreken aan de geleverde producten of diensten of voor schade die op andere wijze verband houdt met de overeenkomst, de bestelling en/of levering.
  • Dit artikel is niet van toepassing op klanten die consument zijn.

  9. Toepasselijk recht, bevoegde rechter

  • Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
  • De Rechtbank Limburg, locatie Maastricht, is uitsluitend bevoegd om in eerste aanleg kennis te nemen van geschillen die voortvloeien uit overeenkomsten, bestellingen of alle andere gebeurtenissen die verband hebben met de webshop. Voor een eventueel hoger beroep is uitsluitend bevoegd het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch. Dit artikel laat de mogelijkheid tot cassatie onverlet. Indien wordt gecasseerd, bepaalt de Hoge Raad naar welk gerechtshof de zaak wordt terugverwezen.
  • Als de klant consument is en haar woonplaats heeft buiten Nederland, maar binnen de Europese Unie, wordt de bevoegde rechtbank aangewezen conform verordening Brussels I bis (Regulation (EU) No 1215/2012).
  • Op alle overeenkomsten, rechtsverhoudingen en bestellingen tussen klanten en verkoper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ongeacht de herkomst van de klant.
  • Voor klanten die consument zijn en niet inwonend of verblijvend zijn in Nederland, maar wel binnen de Europese Unie wonen of daar hun feitelijke verblijfplaats hebben, wordt bepaald dat zij wel aanspraak kunnen maken op eventuele dwingendrechtelijke beschermende bepalingen uit het land waar ze wonen of waar ze hun feitelijke verblijfplaats houden.
  • De verkoper is niet verplicht deel te nemen aan een geschillenprocedure van een consumentengeschillencommissie.
  Manage cookies