0
Sluiten

Categorieën

Filters

  Privacy Policy

   Privacybeleid Style for Homes B.V. ten behoeve van de webshop Style4Walls.com 2022/2023

   In onderhavig privacybeleid informeert Style4Walls B.V. (hierna: Style4Walls) op welke wijze zij met persoonsgegevens omgaat van de gebruikers van de webshop Style4Walls (hierna: “de webshop”). In kaart wordt gebracht welke (persoons)gegevens door Style4Walls worden verzameld en verwerkt, teneinde de diensten en producten (optimaal) te kunnen leveren. Dit privacybeleid is onlosmakelijk onderdeel van de algemene voorwaarden van de webshop. De in artikel 1 van deze algemene voorwaarden uiteengezette definities worden tevens gehanteerd in dit privacybeleid.

  1. Verantwoordelijke en contactgegevens

  Style4Walls is de verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens, zoals beschreven in dit privacybeleid. Style4Walls is gevestigd te (6229 ES) Maastricht aan Robert Schumandomein 2 en is bereikbaar per e-mail via [email protected].

  2. Toepassingsgebied

  Dit privacybeleid is van toepassing op alle gegevens die Style4Walls verzamelt en verwerkt in het kader van de diensten die zij verricht door middel van de Webshop. Dit privacybeleid geldt dan ook voor alle gebruikers van de Webshop van wie Style4Walls persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. De persoonsgegevens worden uitsluitend verzameld en verwerkt in de Europese Unie (West Europa).

  3. Persoonsgegevens die Style4Walls verzamelt ten behoeve van de Webshop

  Style4Walls verzamelt en verwerkt de navolgende (persoons)gegevens die door een gebruiker van de Webshop na verlening van toestemming - al dan niet direct - worden verstrekt:

  • Contactgegevens, dat wil zeggen (NAW-gegevens), waaronder het e-mailadres van een gebruiker;
  • Een wachtwoord, waarmee een gebruiker zichzelf toegang tot het account van de Webshop kan verschaffen;
  • Andere (persoons)gegevens, te weten het geslacht van een gebruiker, het IP-adres van een tablet, PC of smartphone, de unieke identifiers van op deze devices geplaatste cookies, de duur van een bezoek aan de Webshop, gegevens die illustreren op welke wijze, waar en met welke frequentie de Webshop wordt gebruikt, registratiedatum, model van een smartphone, PC of tablet waarop de Webshop wordt bezocht, het daarbij horende operating systeem en de duur van het bezoek aan de Webshop;
  • Aankoopdata, in die zin dat aankopen van een gebruiker door Style4Walls kunnen worden getraceerd, nu de Webshop standaard is gekoppeld met de kassasystemen;
  • Locatiegegevens van een gebruiker, in die zin dat getraceerd kan worden waar een gebruiker van de Webshop zich (geografisch bezien) bevindt, via het IP-adres.

  4. Doeleinden van het gebruik van de onder paragraaf “3” vermelde gegevens

  Style4Walls verzamelt en verwerkt de van een gebruiker verzamelde (persoons)gegevens voor verscheidene doeleinden die hierna worden uiteengezet:

  de contactgegevens worden ten eerste verzameld en verwerkt om de functionaliteit van de Webshop te waarborgen. Door middel van verstrekking van deze gegevens is de beheerder van de Webshop in staat om storingen te verhelpen die zich in het profiel van een gebruiker kunnen voordoen. Het e-mailadres van een gebruiker wordt voorts gebruikt voor het aanmaken van een profiel alsook kan een gebruiker, mits hij daar toestemming voor geeft, via e-mail een nieuwsbrief ontvangen van Style4Walls. Ook worden de contactgegevens gebruikt om te lokaliseren in welke gebieden gebruikers van de Webshop woonachtig zijn. Deze gegevens worden tevens gebruikt om een gebruiker attent te maken op productaanbiedingen. Het verkoopbeleid van Style4Walls kan na inventarisatie van deze data daarop worden aangepast.

  Het door een gebruiker op te geven wachtwoord wordt verzameld en verwerkt, zodat een account kan worden gereset in het geval het opgegeven wachtwoord bij een gebruiker in de vergetelheid is geraakt.

  Andere persoonsgegevens en aankoopdata die kunnen worden geschaard onder de categorie “interactiegegevens en gedragsgegevens” worden gebruikt en geanalyseerd om de content van de Webshop aan te passen aan zoek- en koopgedrag van een gebruiker, zodat een gebruiker persoonlijk en doelgericht kan worden benaderd. Dit betekent bijvoorbeeld dat de vindbaarheid van voor een gebruiker relevant product wordt geoptimaliseerd en tevens dat doelgerichte aanbiedingen onder de aandacht van een gebruiker kunnen worden gebracht. Style4Walls gebruikt de aankoopdata tevens om de vraag van bepaalde producten in kaart te brengen en inzicht te verkrijgen in haar klantenbestand, waardoor doelgericht (marketing)beleid kan worden bepaald.

  Een gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid om zijn account te verwijderen, waarna de met de Webshop verworven data ommegaand zal worden vernietigd.

  Zolang een gebruiker gebruik maakt van de Webshop, zullen de door de gebruiker verstrekte gegevens alsmede de uit het gebruik van de Webshop afgeleide gegevens worden bewaard en opgeslagen in verband met de hiervoor omschreven doeleinden.

  De in paragraaf 3 van dit privacybeleid aangeduide persoonsgegevens staan enkel ter beschikking aan Style4Walls en worden aldus niet gedeeld met derden.

  5. Duur van de opslag van gegevens

  De gegevens als weergegeven onder hoofdstuk 3 van deze privacyverklaring worden bewaard, zolang een gebruiker over een (operationeel) account beschikt in de Webshop. Zodra een gebruiker zijn account heeft verwijderd, worden gelijktijdig alle door Style4Walls verzamelde en verwerkte gegevens vernietigd.

  6. Rechtsgrond van de verwerking

  Style4Walls mag als verwerkingsverantwoordelijke uitsluitend persoonsgegevens verwerken, als dit kan worden gebaseerd op één van de limitatief opgesomde rechtsgronden in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De twee rechtsgronden waar Style4Walls zich op baseert zijn:

  • Toestemming

  Als Style4Walls aan een gebruiker toestemming heeft gevraagd om zijn persoonsgegevens te verwerken en een gebruiker heeft deze toestemming verleend, dan heeft hij ook altijd weer het recht om deze toestemming in te trekken door de Webshop te verwijderen.

  • Gerechtvaardigd belang

  Style4Walls mag persoonsgegevens verwerken als zij een gerechtvaardigd belang heeft en daarmee geen onevenredige inbreuk maken op de privacy van een gebruiker. Het gerechtvaardigde belang van Style4Walls om de persoonsgegevens van een gebruiker te verwerken en te analyseren volgt uit hetgeen is opgenomen onder paragraaf 4 van onderhavig privacybeleid.

  7. Beveiliging

  Style4Walls neemt de benodigde zorgvuldigheid in acht bij het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens. Style4Walls BV zal zich er voor inspannen passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te treffen, die nodig zijn om de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens te waarborgen en te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zullen, rekening houdend met de stand der techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau waarborgen, gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen persoonsgegevens met zich meebrengen.

  8. Verwerkers

  Style4Walls kan voor het verwerken van de persoonsgegevens van een gebruiker dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend in opdracht van Style4Walls persoonsgegevens verwerken. Style4Walls sluit met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.
  Style4Walls verstrekt bijvoorbeeld opdrachten aan dienstverleners die SaaS oplossingen (software as a service) bieden of hostingdiensten leveren. Tevens verstrekt zij opdracht(en) aan ICT-dienstverleners die haar ondersteuning biedt bij het veilig en stabiel houden van de Webshop. Dit zijn voorbeelden van partijen die zijn aan te merken als verwerker als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

  9. Indien een gebruiker vragen heeft over de verwerking en analyse van zijn persoonsgegevens

  Een gebruiker kan op basis van de wet bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van zijn of haar persoonsgegevens. Zo heeft een gebruiker te allen tijde het recht tot inzage, rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens. Een gebruiker kan (na verleende toestemming) bezwaar maken tegen het gebruik van zijn gegevens of vragen dit gebruik te beperken. Een gebruiker kan voor deze vragen contact opnemen met Style4Walls.

  Voorts kan een gebruiker te allen tijde aangeven dat hij geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen via e-mail. Te allen tijde kan een gebruiker aan Style4Walls verzoeken additionele informatie te verschaffen over de verzameling van persoonsgegevens en deze te laten herzien of verwijderen door een e-mail te sturen naar [email protected].

  10. Klachten

  Als een gebruiker klachten heeft over hoe de wijze waarop met zijn of haar persoonsgegevens wordt omgegaan, dan kan contact worden opgenomen met Style4Walls door een e-mail te sturen naar [email protected]. Style4Walls helpt u graag met het vinden van een oplossing. Indien dat toch niet zou lukken, dan kan een gebruiker zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

  11. Veranderingen

  Ontwikkelingen gaan snel en daardoor kan er soms ook iets veranderen in de persoonsgegevens die we van een gebruiker vragen en de wijze waarop we zijn of haar persoonsgegevens gebruiken. Ook kan regelgeving wijzigen. In dat geval zal Style4Walls onderhavige privacyverklaring aanpassen. Style4Walls nodigt gebruikers dan ook uit deze privacyverklaring regelmatig te checken, teneinde op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen. Bij ingrijpende wijzigingen zal Style4Walls gebruikers hierop ook via haar website attent maken.

  Manage cookies